Almänna användarvillkor för Smartum Oy:s webbplats

 

Användningen av Smartum Oy:s nättjänst (härefter ”Webbplats”) förutsätter att Webbplatsens användare förbinder sig att följa dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor gäller allt skriftligt innehåll och material på Webbplatsen, oberoende av vilket format de är i (härefter ”Material”).

Tjänsteproducent

Namn: Smartum Oy
Hemort: Helsingfors, Finland
Adress: Georgsgatan 11 B, 00120 Helsingfors
FO-nummer: 2780101-9
Telefon: 0600 149 88
E-post: asiakaspalvelu@smartum.fi

Ändringar på webbplatsen och i materialet

Smartum Oy har rätt att när som helst och av vilken orsak som helst utan förvarning ändra Webbplatsens och Materialets innehåll, utseende, tillgänglighetsnivå, andra saker som har med sidornas funktioner att göra samt dessa användarvillkor eller lägga ner Webbplatsen delvis eller helt. Smartum Oy har dessutom rätt att avbryta Webbplatsens funktion medan service- och uppdateringsåtgärder vidtas utan att varna om det på förhand.

Kakor

Vår webbplats använder kakor (cookies). Användaren kan hantera användningen av kakor med knappen Cookie Settings på Smartums webbplats. På så sätt kan användaren också blockera användningen av alla utom de allra nödvändigaste kakorna. Blockeringen av kakor kan dock påverka funktionaliteten av Smartums tjänster. Läs mer om kakor här.

Smartum Oy:s ansvar

Smartum Oy ansvarar inte för skador som förorsakas användaren till följd av användningen av Webbplatsen eller förhindrande av användningen av den eller skador som hänför sig till detta. Smartum Oy:s mål är att hålla Webbplatsen aktuell och korrekt. Smartum Oy strävar efter att rätta fel och funktionsstörningar på Webbplatsen så fort som möjligt. Smartum Oy garanterar dock inte att Webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt.

Material producerat av andra

Smartum Oy ansvarar inte på något sätt för innehållet i eller funktionen hos andra webbplatser som man får tillgång till via Smartum Oy:s nättjänst. Genom att förflytta sig till länkade sidor godkänner användaren att sidorna inte längre kontrolleras av Smartum Oy och att Smartum Oy inte har möjlighet att påverka innehållet på dem.

Tillämplig lag

På tjänstens användning och tolkningen av användarvillkoren tillämpas Finlands lag. Tvister gällande avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning.

Användarvillkorens ikraftträdande och ändring

Dessa användarvillkor träder i kraft vid uppdateringstidpunkten (nederst på webbplatsen) och gäller tillsvidare. Smartum Oy har rätt att ändra användarvillkoren, och de nya användarvillkoren träder i kraft vid den tidpunkt de publiceras i nättjänsten.

Immateriella rättigheter

Äganderätter, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter till Webbplatsen och Materialet som finns på den tillhör Smartum Oy eller dess samarbetspartner. Alla rättigheter till Webbplatsen, Materialet och annat material på webbplatsen förbehålls.

Användaren har rätt att spara en tillfällig teknisk kopia av Webbplatsen på sin dator eller annan terminalutrustning och har rätt att skriva ut delar av Webbplatsen för personligt bruk. Varumärken och logotyper på Webbplatsen får inte publiceras, kopieras eller spridas utan skriftlig tillåtelse av Smartum Oy.

Personuppgifter

Smartum Oy följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen vid behandlingen av personuppgifter. Identifieringsinformation gällande användaren som Smartum får till följd av användningen av Webbplatsen överlåts inte till tredje parter, såvida inte en dom eller ett beslut från en myndighet kräver det. Annan information om behandlingen av personuppgifter finns i registerbeskrivningen.